Gdzie szukać pomocy, kilka rad i telefonów

Gdzie szukać pomocy!

Poniżej przedstawiamy krótkie opisy specjalistów oraz miejsc, w których możemy zwrócić się po pomoc.

Specjaliści
Psycholog pomaga w rozwiązaniu trudności życiowych i ulepszaniu kontaktów z innymi ludźmi. Głównym jego zadaniem jest diagnozowanie pojawiających się trudności oraz wsparcie w poszukiwaniu ich rozwiązań. Spotkania z psychologiem polegają głównie na rozmowie. Psycholog nie jest lekarzem, nie wystawia recept ani zwolnień lekarskich. Z bezpłatnej pomocy psychologa możemy zazwyczaj skorzystać w takich miejscach jak:
·   poradnie zdrowia psychicznego,
·   ośrodki pomocy społecznej,
·   punkty informacyjno – konsultacyjne,
·   ośrodki interwencji kryzysowej,
·   organizacje pozarządowe zajmujące się wsparciem psychologicznym.
 

Psychiatra zajmuje się badaniem i leczeniem zaburzeń psychicznych. Leczenie może polegać na farmakoterapii, czyli podawaniu odpowiednich leków, a także na psychoterapii (jeżeli psychiatra przeszedł odpowiednie szkolenie w tym zakresie). Psychiatra jest lekarzem, może przeprowadzać badania medyczne, przepisywać leki i wystawiać zwolnienia. Leczenie psychiatryczne może odbywać się zarówno w szpitalu, jak i na zasadzie cyklicznych wizyt u specjalisty. Pomimo różnic pomiędzy zawodami psychiatry i psychologa, nie ma znaczenia, do kogo zwrócimy się o pomoc w przypadku podejrzenia występowania zaburzeń psychicznych, czy też dotykającego nas kryzysu emocjonalnego. Jeżeli będzie taka potrzeba psychiatra skieruje pacjenta do psychologa, natomiast psycholog zaproponuje konsultację u psychiatry. Z bezpłatnej pomocy psychiatry możemy skorzystać w Poradni Zdrowia Psychicznego. 
 

Lekarz geriatra zajmuje się leczeniem schorzeń występujących u osób w podeszłym wieku (po 65 roku życia). Geriatra swoją praca wspiera specjalistów poszczególnych dziedzin medycyny, w leczeniu osób cierpiących na kilka chorób, co jest typowe dla seniorów. Zadaniem geriatry jest koordynowanie leczenia farmakologicznego. Geriatra ma wiedzę z zakresu wielu specjalizacji, takich jak neurologia, rehabilitacja czy psychiatria. Dzięki tym działaniom możliwe staje się spowalnianie i opóźnianie procesów starzenia i dłuższe samodzielne funkcjonowanie osoby starszej.
 

Pracownik socjalny pracuje na rzecz osób, rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej udzielając wsparcia psychicznego, pomocy materialnej, ucząc samodzielnego rozwiązywania problemów. Pracownik socjalny pracuje w środowisku swoich podopiecznych oraz współpracuje z różnymi instytucjami na ich rzecz. Zadaniem pracownika socjalnego jest wsparcie w zapewnieniu podstawowych warunków do życia osobom, które są tego pozbawione. Pracownik socjalny udziela informacji i wskazówek w zakresie rozwiązywania wszelkich spraw, które są przyczyną trudnej sytuacji życiowych jego podopiecznych. Pracownik socjalny pracuje zwykle w takich instytucjach jak: ośrodki pomocy społecznej, ośrodki interwencji kryzysowej, placówki ochrony zdrowia.
  
Miejsca
Ośrodek Pomocy Społecznej
Udziela pomocy pieniężnej osobom, które nie przekraczają tzw. kryterium dochodowego. Ponadto świadczy usługi pielęgnacyjno- opiekuńcze w domu chorego, prowadzi specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, rodzinne, prawne. W Ośrodku Pomocy Społecznej wydaje skierowanie do Domu Pomocy Społecznej.
 

Dom Pomocy Społecznej (DPS)
Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Podstawowym zadaniem DPSów jest świadczenie całodobowo usług bytowych oraz opiekuńczych i wspomagających funkcjonowanie społeczne. Skierowanie do domu pomocy społecznej wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej.
 

Dzienne Domy Pobytu/ Ośrodki Wsparcia dla seniorów
To miejsca wsparcia przeznaczone dla osób starszych. Zapewniają kilkugodzinną opiekę w ciągu dnia, posiłki, zajęcia aktywizujące (edukacyjne, kulturalne, podtrzymujące kondycję fizyczną itp. ). Wniosek o miejsce w takim ośrodku składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej.
 

Zakłady Opiekuńczo- Lecznicze (ZOL)
Zakłady Opiekuńczo- Lecznice udzielają świadczeń zdrowotnych: leczenie, pielęgnacja, rehabilitacja osobom przewlekle chorym, niepełnosprawnym, po udarach, którzy wymagają całodobowej profesjonalnej opieki lub kontynuacji leczenia szpitalnego.
 

Prywatne domy opieki
Miejsca te oferują zwykle całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację i pielęgnację osoby starszej. Pobyt jest odpłatny. Poszczególne placówki różnią się częstotliwością wizyt lekarza u podopiecznych, poziomem kadry, profilem podopiecznych itp.    

Poradnie geriatryczne w Warszawie
Przedsiębiorstwo - Zespół Przychodni Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek
Poradnia Geriatryczna
Ul. POBORZAŃSKA 6, 03-368 Targówek
Telefon: 22 518 26 66
Szpital Solec Spółka Z o.o.

Poradnia Geriatryczna
Ul. SOLEC 99, 00-382 Śródmieście
Telefon: 22 625-05-23

Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego Żoliborza, Bielan i Łomianek.
Poradnia Geriatryczna i dzienny oddział psychogeriatryczny
Ul. ELBLĄSKA 35, 01-737 Żoliborz
Telefon: 22 633-42-77

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Pomocy Zdrowiu Żanna Kiesner
Poradnia Geriatryczna
Ul. Bellotiego 1, 01-022 Wola
Telefon: 22 838 86 30

Oddział Dzienny Psychiatryczno-Geriatryczny
ul. Leszno 17, Warszawa
tel. 22 632 93 59
 
Inne instytucje
CENTRUM ALZHEIMERA
Al. Wilanowska 257
Tel. 22 8431922
e-mail: sekretariat@dpsca.pl
www.dpsca.pl

Świetlica Opiekuńcza dla chorych na chorobę Alzheimera
ul. Żytnia 75/77, Warszawa
tel. 22 631 10 96
e-mail: zytnia7577@op.pl
www.zytnia75.waw.pl

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
Rzecznik Praw Pacjenta nadzoruje realizowanie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz reaguje w każdej sytuacji, w której prawa pacjenta nie są przestrzegane.
kontakt: ogólnopolska bezpłatna infolinia  800 190 590
(czynna pn. - pt. w godz. 9.00 - 21.00)
email: sekretariat@bpp.gov.pl
www.bpp.gov.pl

CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH I SZKOLENIA KADR POMOCY SPOŁECZNEJ „OŚRODEK NOWOLIPIE”
Asystent Osoby Niepełnosprawnej
ul. Nowolipie 25b, Warszawa
tel. 22 838 34 96
e-mail: nowolipie@osrodeknowolipie.pl
www.osrodeknowolipie.pl

WARSZAWSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE
Stołeczne centrum osób niepełnosprawnych
ul. Gen. Andersa 5, Warszawa
Tel. 22 620 66 03
e-mail sekretariat@scon.waw.pl
www.scon.waw.pl

SPECJALISTYCZNY PRZEWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Na zlecenie Miasta St. Warszawy od 1 lutego 2015 r. do 31 grudnia 2020 r. usługę realizuje firma: USŁUGI TRANSPORTOWE Marek Włastowski
Przewoźnik przyjmuje zlecenia (na co najmniej 3 dni przed terminem planowanego przejazdu) w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerami telefonów (22) 298 59 00 lub 720 915 300 oraz na adres e-mailowy bus@specjaltrans.pl
________________________________________
ailowy bus@specjaltrans.pl