Misja i cele

NASZA MISJA

Jesteśmy stowarzyszeniem - grupą osób, która razem działa, ma wspólne cele i wartości, jest otwarta i wrażliwa na problemy innych.

Działalność opieramy na pięciu zasadniczych filarach, tj.: tradycji, kulturze, edukacji, integracji i pomocy.

Budujemy wspólnotę na płaszczyźnie duchowej i intelektualnej, poznając się i integrując wobec wspólnych wartości.

Działania kierujemy do różnych grup społecznych – dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów.

Zachęcamy do aktywności społecznej i kulturalnej oraz wspieramy twórczość inicjatyw lokalnych.

Rozbudzamy wrażliwość i potrzebę niesienia pomocy osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Organizujemy wolontariat oraz wspieramy rzeczowo, finansowo i pozamaterialnie organizacje charytatywne i wszelkie działania w obszarze pożytku publicznego.

CELE STOWARZYSZENIA

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji oraz ochrona dziedzictwa kulturowego.

Rozwój świadomości oraz aktywności obywatelskiej i kulturowej.

Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Działanie na rzecz integracji europejskiej, mniejszości narodowych i etnicznych oraz wielokulturowości.

Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

Upowszechnianie i rozwój krajoznawstwa i turystyki oraz organizowanie wypoczynku i rekreacji dzieciom i młodzieży szkolnej.

Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym oraz patologiom.

Pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

Wspieranie rzeczowe, finansowe i pozamaterialne organizacji charytatywnych.

Rozbudzanie wrażliwości i potrzeby niesienia pomocy osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym oraz organizowanie i wspieranie wolontariatu.

NASZE CELE REALIZUJEMY POPRZEZ

Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, edukacyjnej, badawczej, wydawniczej i oświatowej oraz utrwalanie i upowszechnianie jej rezultatów.

Organizowanie konferencji, wykładów, szkoleń i odczytów oraz spotkań.

Upowszechnianie i promocję kultury i sztuki oraz integrowanie społeczności lokalnych w działaniach na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego.

Organizowanie kiermaszów, jarmarków, imprez kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, warsztatów, festiwali, koncertów, konkursów i wystaw.

Inicjowanie i wspieranie różnorodnych form kontaktów międzypokoleniowych, międzyśrodowiskowych i międzykulturowych umożliwiających wzajemne poznanie i zrozumienie, zapobiegających zjawisku nietolerancji, dyskryminacji i odrzucenia.

Organizowanie pielgrzymek, wycieczek oraz różnego rodzaju form wypoczynku.

Prowadzenie zbiórek i akcji społecznych na cele statutowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Popularyzowanie działalności Stowarzyszenia za pomocą Internetu i mediów.

Współdziałanie z władzami samorządowymi i rządowymi, instytucjami naukowo-badawczymi, instytucjami kultury, mediami, ośrodkami pomocy społecznej, placówkami oświatowymi i wychowawczymi, wspólnotami religijnymi oraz z innymi organizacjami pozarządowymi.