Wydzielanie mirra przez Ikonę „Życiodajne Źródło”

W czwartek 23 kwietnia w przeddzień święta Ikony Bogurodzicy „Życiodajne Źródło” (cs. Żywonosnyj Istocznik) ojcowie Monasteru Supraskiego zauważyli wydzielanie mirra przez wspomnianą ikonę znajdującą się w budynku brackim Monasteru. Uznane to zostało za szczególne błogosławieństwo, zwłaszcza teraz – w trudnym czasie epidemii.

W czasach epidemii szpitale nie są zamykane, ale na odwrót – działają ze wzmożoną siłą. Jeszcze bardziej odnosi się to do szpitali duchowych, jakimi są cerkwie. Podczas epidemii świątynie nigdy nie były zamykane, ale były otwarte i dostępne dla modlitwy dla wiernych.

Ikona „Życiodajne Źródło”, której pamięć czczona jest w piątek tygodnia paschalnego, jest ikoną, którą zawsze wynoszono procesyjnie podczas epidemii i chorób. Jak głosi sama jej nazwa, to ikona, która niesie życie, uzdrawia wszystkich duchowo i cieleśnie.

W tym roku Bóg dla podkrzepienia wiernych przejawił swoje miłosierdzie przez fakt wydzielania mirra na ikonie „Życiodajne Źródło”. Ikona została wystawiona na środek cerkwi, dostępna jest do wiernych dla adoracji. Codziennie przed ikoną będą służone nabożeństwa i molebny.

Ikona Matki Bożej “Życiodajne Źródło” przedstawia wysoki kielich stojący na wypełnionym wodą zbiorniku. Nad kielichem widnieje postać Matki Bożej z Chrystusem na rękach. Powstanie tej nietypowej ikony związane jest z następującym wydarzeniem. W 450 r. w Konstantynopolu w pobliżu tzw. “Złotych Wrót” znajdował się niewielki zagajnik. Biło tam niegdyś źródło, które z biegiem lat zarosło krzakami i pokryło się rzęsą wodną. Pewnego razu w pobliżu tego miejsca szedł żołnierz Lew Markell. Spotkał tam niewidomego człowieka, któremu pomógł wyjść na ścieżkę. Przy zagajniku obaj zatrzymali się aby odpocząć. Lew udał się na poszukiwanie wody i wnet usłyszał głos, mówiący mu aby nie szukał daleko, a w sąsiednim zagajniku. Głos polecił też, aby przyniesioną wodą napoić niewidomego, a do jego oczy przyłożył znajdującą się nad źródłem rzęsę. Nazwała przy tym Lwa królem. Lew zrozumiał, iż przemawia do niego sama Bogarodzica, uczynił co mu kazała i ślepiec odzyskał wzrok. Po siedmiu latach sam żołnierz został królem. Rozkazał wówczas by miejsce, gdzie został uzdrowiony niewidomy oczyszczono, otoczono kamiennym ogrodzeniem i zbudowano świątynię poświęconą Matce Bożej. Miejsce to nazwano “Życiodajnym Źródłem”.

 W XV w. Konstantynopol został zdobyty przez wyznawców Mahometa. Cerkiew nad „Życiodajnym Źródłem" zniszczono, a samo źródło zasypano. Z czasem zakazy stały się mniej srogie i chrześcijanie wznieśli na tym miejscy kolejną kapliczkę, która w 1821 r. została ponownie zniszczona. W 1835 r. po raz kolejny oczyszczono źródło i wzniesiono nad nim prawosławną świątynię. Tak jak i przedtem nieprzerwanie słynęło ono swą uzdrawiającą mocą. Ikona Matki Bożej “Życiodajne Źródło” jest szczególnie czczona w Grecji i Rosji, gdzie posiada wiele wiernych kopii. Święto Ikony Matki Bożej “Życiodajne Źródło” obchodzone jest 4/17 kwietnia oraz w piątek Tygodnia Paschalnego.

Historia ikony: Jarosław Charkiewicz

za: https://monaster-suprasl.pl/

Harmonogram nabożeństw przed cudowną Ikoną „Życiodajne Źródło” na najbliższe dni.

Tekst Modlitwy przed Ikoną Najświętszej Bogurodzicy "Życiodajne Źródło":


O, Najświętsza Dziewico, Matko Pana naszego Jezusa
Chrystusa! Ty jesteś Matką i Opiekunką wszystkich do Ciebie
przybiegających. Wejrzyj miłosiernie na modlitwy grzesznych i
pokornych Twych dzieci. Ty, która nazywana jesteś
Życiodajnym Źródłem cudownych uzdrowień, ulecz choroby
cierpiących i wyproś Syna Twego, Pana naszego Jezusa
Chrystusa, aby zesłał wszystkim do Ciebie zwracającym się
zdrowie dusz i ciał oraz, by – przebaczywszy nasze dobrowolne i
mimowolne grzechy – dał nam wszystko, co potrzebne do życia
wiecznego i doczesnego.

Ty Która jesteś radością wszystkich zmartwionych, usłysz nas,
pogrążonych w cierpieniu. Ty, Która jesteś złagodzeniem
smutków, złagodź i nasz smutek. Ty, Która jesteś odnalezieniem
zaginionych, nie daj nam zaginąć w otchłani naszych grzechów.
Wybawiaj nas zawsze od wszelkich smutków, niedoli i
nieszczęść.

O, Wszechdobra nasza Królowo, Nadziejo nasza nieskruszona i
Wspomożycielko niezwyciężona, nie odwracaj swojego oblicza
od nas ze względu na mnóstwo naszych grzechów, ale wyciągnij
ku nam ręce swojego macierzyńskiego miłosierdzia i uczyń nam
znak Twej miłości ku dobru. Okaż nam swoją pomoc i sprzyjaj
we wszelkiej dobrej sprawie.

Odwróć nas od wszelkiego grzesznego uczynku i złej myśli,
abyśmy zawsze sławili Najczcigodniejsze imię Twoje, wielbiąc
Boga Ojca i Syna Jednorodzonego Jezusa Chrystusa Pana i
Życiodajnego Świętego Ducha, ze wszystkimi świętymi, na wieki
wieków.

Amen.